تالار زبانشناس

Up to parمعنی جمله

I don’t know whether my achievement in junior high school will be up to par or not

======================
این تاپیک مربوط به درس «My First Exams by Minnie» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۰»)

1 Likes

be up to par:
to be of the usual or expected standard

Example:
Her work hasn’t been up to par lately.

Synonyms:
Quite good, or not very good

2 Likes

ترجمه: نمي دانم كه آيا موفقيتم در دوره اول متوسطه مانند هميشه خواهد بود يا خير.

up to par: مثل هميشه، طبق معمول
junior high school: دبیرستان مقدماتی، پیش دبیرستان (معمولاً دارای کلاس های 7 و 8 و 9)، همون دوره راهنمايي در گذشته يا دوره اول متوسطه فعلي در ايران
4 Likes