تالار زبانشناس

در مورد صدای متن

برای من که صدای متن هم هست. شاید بهتره دوباره دانلودش کنید