چه زمان هایی بعد will مصدر با to می اید چه زما نهایی نمی اید؟

چه زمان هایی بعد will مصدر با to می اید چه زما نهایی نمی اید؟
0

#1

I will be the queen!"

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

بعد از will همیشه مصدر بدون to میاد