تالار زبانشناس

چرا به جای ask از want استفاده نمیکنیم

Want میل شخص هست
Ask درخواست همان میل از شخص دیگر

8 Likes

تفاوت در معنا؛

You ask for what you want.
شما آن چیزی که میخواهید را درخواست میکنید.

You want what you ask for.
شما آن چیزی که درخواست میکنید را میخواهید.

2 Likes