چرا به جای ask از want استفاده نمیکنیم

چرا به جای ask از want استفاده نمیکنیم
0.0 0

#1

asks her to marry him

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شب دوازدهم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

Want میل شخص هست
Ask درخواست همان میل از شخص دیگر