آیا lend و borrow هم معنی هستند؟

توی دیکشنری نوشته lend به معنای قرض دادن و borrow به معنای قرض گرفتن، و این میشه تفاوت درسته؟


این تاپیک مربوط به «B - معانی مرتبط و مشابه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Vocabulary In Use»، «سطح ساده»، «۶۰ - کلماتی که ممکن است شما را گیج کنند»

They have about the same meaning, but each word’s action goes in different directions. “Borrow” means to take something from another person, knowing you will give it back to them. “Lend” means to give something to another person expecting to get it back.

آن ها تقریباً معنی یکسانی دارند، اما عمل هر کلمه در جهات مختلف انجام می شود. «قرض» به معنای گرفتن چیزی از شخص دیگری است، با دانستن اینکه آن را به او پس خواهید داد. ** «قرض دادن» به معنای دادن چیزی به دیگری است که انتظار دارد آن را پس بگیرد

main-qimg-404b5f3d70f8e7db9e371671eeb4ab85-lq

این عکس جهت ها رو خیلی خوب نشون داده

لینک زیر هم می تونه کمکتون می کنه

1 پسندیده