معنای واژه conjure چیست؟

این واژه دقیقا یعنی چی

conjure

واژه “conjure” در انگلیسی به معنای “احضار کردن” یا “تداعی کردن” است. این واژه می تواند در دو معنای مختلف استفاده شود:

 • معنای اول: احضار کردن چیزی یا کسی با استفاده از جادو یا شعبده بازی.
 • معنای دوم: تداعی کردن چیزی یا کسی در ذهن.

در معنای اول، conjure معمولاً با کلماتی مانند “spirit” (روح) یا “demon” (شیطان) استفاده می شود. (احتمالاً فیلم conjuring رو دیدید، به معنی احضار روح)
به عنوان مثال:

 • The magician conjured a rabbit out of his hat.
  (جادوگر خرگوشی را از کلاهش احضار کرد.)
 • The witch conjured a storm.
  (جادوگر طوفانی را احضار کرد.)

در معنای دوم، conjure معمولاً با کلماتی مانند “image” (تصویر) یا “memory” (خاطره) استفاده می شود. به عنوان مثال، می توان گفت:

 • The smell of fresh bread conjured up memories of my childhood. (بوی نان تازه خاطرات کودکی ام را تداعی کرد.)
 • The music conjured up a sense of peace.
  (موسیقی حس آرامش را تداعی کرد.)