کاربردهای In on at چیست؟


این تاپیک مربوط به درس «حروف اضافه “In”, “Into”, “On”, و “Onto”» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Learn English with Papa teach me»، فصل «حروف اضافه»

اینجا کامل توضیح دادم هر چی که در مورد این ها یاد گرفتم .