کاربرد got چیست؟


این تاپیک مربوط به «A - استفاده ها» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Vocabulary In Use»، «سطح پیش متوسط و متوسط»، «۸۳ - Get: استفاده ها، عبارت ها و افعال عبارتی»

سلام دوست عزیز
از فعل “got” در زبان انگلیسی برای بیان مالکیت، داشتن یک رابطه، داشتن یک ویژگی یا داشتن یک تجربه استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای بیان اجبار یا ضرورت استفاده کرد.

مالکیت

از فعل “got” برای بیان مالکیت یک شیء یا یک شخص استفاده می شود. در این حالت، فعل “got” معمولاً با یک اسم یا ضمیر اضافی استفاده می شود.

 • I got a new car.
  (من یک ماشین جدید خریدم.)

رابطه

از فعل “got” برای بیان داشتن یک رابطه با کسی یا چیزی استفاده می شود. در این حالت، فعل “got” معمولاً با یک اسم یا ضمیر اضافی استفاده می شود.

 • They got a child.
  (آنها یک فرزند دارند.)

ویژگی

از فعل “got” برای بیان داشتن یک ویژگی یا کیفیت استفاده می شود. در این حالت، فعل “got” معمولاً با یک صفت یا قید اضافی استفاده می شود.

 • I got a cold.
  (من سرماخوردگی دارم.)

 • She got a new haircut.
  (او موهایش را کوتاه کرد.)

تجربه

از فعل “got” برای بیان داشتن یک تجربه استفاده می شود. در این حالت، فعل “got” معمولاً با یک فعل اضافی استفاده می شود.

 • I got a promotion.
  (من ارتقا یافتم.)
 • He got a raise.
  (او افزایش حقوق گرفت.)

اجبار

از فعل “got” برای بیان اجبار یا ضرورت استفاده می شود. در این حالت، فعل “got” معمولاً با یک مصدر اضافی استفاده می شود.

 • I got to go to work.
  (من باید سر کار بروم.)

در زبان انگلیسی محاوره ای، فعل “got” اغلب برای جایگزینی فعل “have” استفاده می شود. در این حالت، فعل “got” معمولاً با یک اسم یا ضمیر اضافی استفاده می شود.

 • I got a lot of work to do.
  (من کارهای زیادی برای انجام دارم.)
 • She got a lot of friends.
  (او دوستان زیادی دارد.)
 • We got a lot of money.
  (ما پول زیادی داریم.)