علت استفاده از Get در جمله‌ی but she didn’t get any looks چیست؟

I don’t know why she swallowed the books, but she didn’t get any looks


این تاپیک مربوط به درس «یه خانم پیر بود که چند تا کتاب قورت داد» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های مصور صوتی»، مجموعه «یک پیرزنی بود:us:»

سلام دوست عزیز
عبارت “get any looks” به معنای “توجه کسی را جلب کردن” یا “نگاه کسی را به خود جلب کردن” است. این عبارت معمولاً در مورد ظاهر فیزیکی کسی استفاده می شود.

در این عبارت، فعل “get” به معنای “دریافت کردن” است. در این مورد، منظور از “get” این است که کسی توجه یا نگاه کسی را به خود جلب کند.

در این عبارت، عبارت “any looks” به معنای “هر نوع نگاهی” است. در این مورد، منظور از “any looks” این است که کسی توجه یا نگاه هر کسی را به خود جلب کند و این طور به نظر نمی‌رسید که چند تا کتاب قورت داده.

در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از عبارت “get any looks” آورده شده است:

  • She was wearing a very short dress and she was getting a lot of looks.
    (او لباسی خیلی کوتاه پوشیده بود و توجه زیادی را به خود جلب می کرد.)
  • He’s a very handsome man and he always gets looks from women.
    (او مردی بسیار خوش تیپ است و همیشه توجه زنان را به خود جلب می کند.)
  • I’m not sure if I’m getting any looks.
    (من مطمئن نیستم که توجه کسی را جلب می کنم یا نه.)
1 پسندیده

More examples:
1-she low-key does/did it
2-she caught no /attraction attention
Doing something with not being center of attention of others
3-keeping it cool
4-being insidious/sly

1 پسندیده