غیر از لیسنینگ و لایتنر در برنامه روزانه چه چیزی توصیه میکنید

غیراز لیسنینگ ولاینتر درطول روز چه چیزی توصیه میشود

سلام میتونید کتاب بخونید. بخش زیبوک کتابهای زیادی موجوده متناسب با سطح خودتون انتخاب کنید و بخونید.