تفاوت معنی to be set a side و set aside چیه ؟


این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، بخش «سوزش آهسته»

سلام دوست عزیز
عبارت‌های to be set a side و set aside هر دو به معنای “کنار گذاشته شدن” یا “حفظ شدن” هستند، اما تفاوت‌های ظریفی بین آنها وجود دارد.

عبارت to be set a side معمولاً به معنای این است که چیزی به طور موقت کنار گذاشته شده است تا بعداً به آن پرداخته شود. در این حالت، چیزی که کنار گذاشته می‌شود معمولاً هنوز مورد نیاز است، اما در حال حاضر نمی‌توان به آن رسیدگی کرد.

برای مثال، ممکن است کسی بگوید:

I’ll set aside this report until I have time to finish it.
(من این گزارش را کنار می‌گذارم تا زمانی که وقتش را داشته باشم تا آن را تمام کنم.)

در این جمله، منظور این است که شخص گزارش را کنار می‌گذارد تا بعداً به آن رسیدگی کند. گزارش هنوز مورد نیاز است، اما در حال حاضر نمی‌توان به آن رسیدگی کرد.

عبارت set aside معمولاً به معنای این است که چیزی برای استفاده یا هدف خاصی کنار گذاشته شده است. در این حالت، چیزی که کنار گذاشته می‌شود معمولاً دیگر مورد نیاز نیست، اما برای استفاده در آینده حفظ می‌شود.

برای مثال، ممکن است کسی بگوید:

I’ve set aside some money for a new car.
(من مقداری پول برای خرید ماشین جدید کنار گذاشته‌ام.)

در این جمله، منظور این است که شخص پول را کنار گذاشته است تا بعداً برای خرید ماشین جدید استفاده کند. پول دیگر مورد نیاز نیست، اما برای استفاده در آینده حفظ می‌شود.

در اینجا چند مثال دیگر از نحوه استفاده از to be set a side و set aside آورده شده است:

  • to be set a side:
    • This project has been set aside for the time being. (این پروژه فعلاً کنار گذاشته شده است.)
    • The judge set aside the jury’s verdict. (قاضی حکم هیئت منصفه را کنار گذاشت.)
  • set aside:
    • The government has set aside funds for education. (دولت بودجه‌ای برای آموزش کنار گذاشته است.)
    • I set aside some time for myself each day. (من هر روز زمانی را برای خودم کنار می‌گذارم.)

در نهایت، تفاوت بین to be set a side و set aside به معنای جمله بستگی دارد. در برخی موارد، این دو عبارت می‌توانند به صورت مترادف استفاده شوند. در سایر موارد، تفاوت‌های ظریفی بین آنها وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.

1 پسندیده