تعداد غلط های املایی بسیار زیاده


این تاپیک مربوط به «صورتی زیبا» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های ساده»

1 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: