معنی Northern چیست؟

Northern یعنی چی ؟؟


این تاپیک مربوط به درس «من در پاسادنا زندگی می کنم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

به معنی شمالی هست .

شمالی، جهت شمال
Northern pole قطب شمال
Southern pole قطب جنوب