ترجمه‌ی عبارت It is as if we were in each other's headsچیست؟

‌‌دقیق ترین ترجمه برای این عبارت در شرایط مختلف

ترجمه‌ی عبارت “It is as if we were in each other’s heads” به فارسی به صورت زیر است:

انگار در ذهن یکدیگر هستیم.

این عبارت بیانگر این است که دو نفر به قدری به یکدیگر نزدیک هستند که می توانند افکار و احساسات یکدیگر را درک کنند. این عبارت می تواند برای توصیف یک رابطه عاشقانه، دوستی صمیمی، یا حتی یک همدلی عمیق استفاده شود.

به عنوان مثال، اگر دو نفر بتوانند به راحتی در مورد موضوعات شخصی خود با یکدیگر صحبت کنند، می توان گفت که انگار در ذهن یکدیگر هستند. یا اگر دو نفر بتوانند احساسات یکدیگر را بدون نیاز به بیان آنها درک کنند، می توان گفت که انگار در ذهن یکدیگر هستند.

در اینجا چند مثال دیگر از نحوه استفاده از این عبارت آورده شده است:

  • We’ve been friends for so long, it’s as if we were in each other’s heads.
    (ما برای مدت طولانی با هم دوست بوده ایم، انگار در ذهن یکدیگر هستیم.)
  • We’re so in love, it’s as if we were in each other’s heads.
    (ما آنقدر عاشق هستیم، انگار در ذهن یکدیگر هستیم.)
  • I can’t believe you knew what I was thinking. It’s as if you were in my head.
    (باورم نمی شود که می دانستی در ذهنم چه می گذرد. انگار در ذهنم بودی.)