در عبارت A speeding car نقش کلمه‌ی speeding چیست؟

لطفاً در مورد speeding که نقشش چیه و قانونش توضیح میدید


این تاپیک مربوط به درس «بزن و در رو» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «حمل‌ونقل»

و در مورد countinuedکه چراedگرفته در جمله I ll bet the cat countitnued on it s way

سلام دوست عزیز
در عبارت “a speeding car”، کلمه‌ی “speeding” نقش صفت داره و به معنای “در حال حرکت با سرعت زیاد” هستش. این صفت برای توصیف یک ماشین استفاده می‌شه که با سرعتی بیش از حد مجاز در حال حرکته.

و در جمله‌ی “I’ll bet the cat continued on its way”، فعل “continued” در زمان گذشته‌ی ساده هستش. در زمان گذشته‌ی ساده، افعال باقاعده به “-ed” در انتهای خود ختم می‌شن. بنابراین، “continue” به “continued” تبدیل می‌شه.

در این جمله، فعل “continued” به معنای “ادامه داد” هستش. گوینده این جمله معتقده که گربه به راه خود ادامه داده.

1 پسندیده