He was beaten

He was beaten
0.0 0

#1

الان میخوام ببینم زمان به کار رفته توی این جمله چیه ؟
ایا با زمان به کار رفته در جمله ی he was sold یکیه ؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «برده داری کودکان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «برده داری کودکان»)


#2

سلام…
چون بعد از فاعل یعنی he کلمه ی was اومده پس در هر دو جمله زمانشون برا گذشته است …


#3

was + pp
مجهول گذشته ی ساده

was beaten
زده شد

was sold
فروخته شد