The lion laughed very hard

The lion laughed very hard
0.0 0

#1

اینجا very hard منظورش چیه؟یک اصطلاحه؟توی معنی میگه با صدای بلند خندید.

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شیر و موش» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)


#2

معنیش میشه خیلی شدید خندید
که ترجمه شده با صدای بلند
منظور شدت خنده است