تالار زبانشناس

My friend hit a home run

لطفا ترجمه کنید

======================
این تاپیک مربوط به درس «Spending Time With A Friend by Ian» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۱»)

1 Likes