تالار زبانشناس

چجوری جمله منفی معنی شد

برا منم اتفاقا سوال بود ولی فک میکنم too یه مفهوم منفی ضمنی رو تو خودش

3 Likes

دقیقا too به جمله معنای منفی میدهد. و این تفاوت اصلی too با very هست.مثلا
he speaks very quickly
او خیلی تند صحبت میکند. ( ولی من میتونم بفهمم)
هیچ اعتراضی در جمله مشاهده نمیشود فقط جمله یه حالت خبری هست. very نشاندهنده یک حقیقت هست. و معنای مثبت داره. اما too
he speaks too quickly
او خیلی ( زیاد) تند حرف میزنه ( که من نمیتونم متوجه بشم)
too نشاندهنده مشکل هست.

در جمله

او انقدر پیر بود که مجاز به خوابیدن ( keep بیانگر خواب به مدت طولانی) با چراغ روشن نبود.

5 Likes

ممنونم خیلی کمکم کردین

2 Likes