کدامیک از عبارت‌های right now I am a professional in it یا right now I am professional in it صحیحه؟

Let me think. Once I had to be a team player at first I thought I couldn’t do that beu I had a great ability to be a team player and right now I am professional in it

Let me think.Once I had to be a team player at first I thought I couldn’t do that beu I had a great ability to be a team player and right now I am a professional in it

A professional or professional کدوم درستع

1 پسندیده

جمله صحیح این است:
“Right now, I am a professional in it.”

استفاده از “a” قبل از " professional" ضروری است زیرا " professional" یک اسم قابل شمارش است.

چرا نگه I am professional in it

1 پسندیده

خیلی ممنونم که این سوال رو مطرح کردید تا بیشتر در موردش بگردم . جوابی که من از هوش مصنوعی( برای اطمینان بیشتر) برای سوال مجدد شما گرفتم این بود:

Both sentences have the same meaning and convey the same message. However, the sentence “I am a professional in it” is more commonly used and grammatically correct.

هر دو جمله معنای یکسانی دارند و پیام یکسانی را منتقل می کنند. با این حال، جمله
“I am a professional in it”
بیشتر استفاده می شود و از نظر گرامری صحیح است.

2 پسندیده

ممنون از شما دوست عزیز

1 پسندیده