دراین جمله system به چه معناست و دراین جا چ کلمه ای به معنای دهانه ترجمه شده

Craterیعنی دهانه آتشفشان

به نظر من دنبال ترجمه لغت به لغت نباش …

سلام.

طبق سایت

Crater: دهانه آتش‌فشان معنا میده
در واقع، خود واژه ی crater دهانه معنی میده و واژه ی volcanic آتشفشانی

و ترکیبشون میشه : دهانه آتشفشانی volcanic crater

1 پسندیده