تالار زبانشناس

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ رو ﺑﺨﻮﻧﯿﻢ ؟

ﺯﻧﺪﮔﯽ یامرگ

======================
این تاپیک مربوط به درس «زندگی یا مرگ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

1 Likes