معنی convenient چیست؟

What is the meaning of convenient


این تاپیک مربوط به درس «قرار گذاشتن» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «عبارات رایج انگلیسی »

به معنی آسان ، راحت ، بی دردسر ، در دسترس ، نزدیک ، صلاح ، راحت طلبانه و …

comfortable; useful
something that is convenient is useful or suitable for a particular purpose and often saves you time or effort.
Something that doesn’t cause trouble or effort because it fits in with your plans or makes life easier .

برای مثال :
My new phone is very convenient, I can call my mum whenever I want to.

راحت، بی دردسر و ساده میتونیم بگیم: I was very conveenient
از لحاظ گرامری، conventient با easy یا simple یا carefree فرق داره