تالار زبانشناس

Domistake until win

hi…great

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «رهبران بزرگ، اشتباهات بزرگ»)

1 Likes