آیا ساختار home from the war صحیحه؟


Home from the war چرا معنی این جمله را نوشته
از جنگ برگشته به خانه

نه اشتباه نیست یکی از معانی home یعنی به خانه برگشتن
from the war یعنی از جنگ
پس Home from the war یعنی از جنگ به خانه برگشته

2 پسندیده