معنی ugly چیست؟

چرا در این جمله ی The ugly ducKling به کار برده شده است؟


این تاپیک مربوط به داستان «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

2 پسندیده

وقت بخیر

واژه‌ی ugly یعنی زشت، بد چهره

اینجا هم به عنوان صفت به اردکی که ظاهر خوبی نداره، نسبت داده شده

The ugly duckling
جوجه اردک زشت

1 پسندیده