معنی lie in چیست؟

معنی lie in در جمله ی

I’m not quite sure, but I think the difference may lie in the relationship.
چیست؟


این تاپیک مربوط به درس «همسایه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تمرین مکالمات روزمره انگلیسی»

1 پسندیده

من کاملاً مطمئن نیستم، اما فکر می کنم تفاوت ممکن است در رابطه باشد.

واژه lie in معانی مختلفی داره اینجا به معنی قرارداشتن ، بودن ، نهفته بودن هست

این لینک کمکتون می کنه

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lie-in&ved=2ahUKEwjxyvep3aWEAxUm7rsIHVPMBSsQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw2cY-hCn94QML28NvJdnfYK

2 پسندیده

در این جمله، “lie in” به معنی “مخفی بودن یا نهفته بودن در” است. پس این جمله می‌تواند بگوید: “من اطمینان کامل ندارم، اما فکر می‌کنم تفاوت ممکن است در رابطه نهفته باشد.”

دقیقا همانطور که دوستمان مطرح کردند.‌

2 پسندیده