معنی اصطلاحات get to و sitting duck چیست؟

This has started getting to me

You’re just a sitting duck out there

.و اینکه اگر اولی جمله معمولیه و اصطلاح نیست چراgetting‌اومده با ing اگه هم که اصطلاحه که هیچی

درود، شبتون بخیر

در مورد جمله ی اول فقط قسمتی که گفته
getting to me یه فعل ترکیبه
شده getting به خاطر زمانش
present participle: getting

get to someone:If something gets to you, it makes you suffer:
The heat was beginning to get to me, so I went indoors.

اگر چیزی به شما برسد، شما را رنج می‌دهد:
گرما داشت به من می رسید، بنابراین به داخل خانه رفتم.

تو فارسی میگیم مثل خوره افتاده به جونم و داره ازارم میده…

در مورد جمله ی دوم هم قسمت sitting duck بصورت اسم داخل دیکشنری اومده یعنی در معرض خطر، آسیب پذیر

You’re a sitting duck if you stand outside during a tornado.
اگر هنگام گردباد بیرون بایستی در معرض خطر هستی.

بهش میگن اردک نشسته، چون اردک نشسته هدف راحتیه برای شکار…

اینم تعاریف
someone or something that is very easy for an enemy to shoot or attack:
With their bullets all gone, the soldiers were sitting ducks for the enemy.

کسی یا چیزی که برای دشمن خیلی اسونه که بهش حمله کنه یا تیر بزنه
معنی : در حالی که گلوله هایشان تمام شده بود، سربازان برای دشمن اسیب پذیر بودند…

1 پسندیده