علت استفاده از فعل going به صورت جرند در عبارت Martin thought of going چیست؟

در جمله‌ی
Martin thought of going to the store before work started.
در مورد going to اینجا توضیح میدید چرا ننوشت to goاگه مینوشت جمله اشتباه بود؟


این تاپیک مربوط به «مارتین تنها زندگی می‌کند» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

1 پسندیده

سلام خدمت شما
ساختاری که در جمله استفاده شده؛

Think of something/somebody

بعد از حرف اضافه ( یعنی of ) فعل باید به صورت اسم مصدر ( gerund ) به کار برده میشه.

پس ساختار صحیح میشه going to ( رفتن به ) است.

1 پسندیده