معنی individual people چیست؟

معنی individual people چیست؟


این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، بخش «تندرستی در ۱۰۰ سالگی»

سلام individual یعنی به صورت فردی ، people هم به معنی مردم ، افراد یا اشخاص هست
مثلا توی این درس جمله they studied individual people یعنی آنها (بعضی) اشخاص رو به صورت فردی مورد مطالعه قرار دادند

1 پسندیده