تالار زبانشناس

نیاز به ترجمه ی جمله ای کوتاه

There is no greatness without a passion to be great.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «قدرت نامحدود»)

1 Likes

بدون اشتیاق برای بزرگ شدن عظمتی هم وجود نداره

2 Likes

بدون داشتن شور و اشتیاق برای عالی شدن، عالی شدنی وجود نداره

2 Likes