نیاز به ترجمه ی جمله ای کوتاه

There is no greatness without a passion to be great.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «قدرت نامحدود»)

1 پسندیده

بدون اشتیاق برای بزرگ شدن عظمتی هم وجود نداره

3 پسندیده

بدون داشتن شور و اشتیاق برای عالی شدن، عالی شدنی وجود نداره

2 پسندیده