معنی walk out چیست؟

معنی walk out چیست؟

He would stop and walk out

فعل عبارتی walk out یعنی با عصبانیت ترک کردن از روی نارضایتی جایی را ترک کردن

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://zabanshenas.com/english/phrasal-verbs/phrasal-verbs-with-w/walk-out/&ved=2ahUKEwiS1IDIwNaEAxU1g_0HHTSMAPYQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw3rMZyqMY9sR5lCAdX3do_8