تالار زبانشناس

Who didi?! or who

چرا گاهی بعد از who از did یا does استفاده میکنیم، ولی گاهی استفاده نمیکنیم؟!

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه قسمت الف» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «دخترک زیرک»)

فک کنم did برای گذشته هست و does برای سوم شخص مفرد هست

در زمان گذشته برای منفی کردن جمله از didn’t (به همراه شکل ساده فعل) و برای سوالی کردن و از did استفاده میکنیم.
فعل to be(بودن)در گذشته به دو شکل was و were بکار میرن تو شکل منفی از wasn’t و weren’t و برای سوالی کردن was و were به اول جمله میاریم.

اگر مفعول مورد سوال باشد بعد از who کلمه did می آید ولی اگر فاعل مود سوال باشد did بعد از who نمی آید
ali phoned sb
who did ali phone

sb phoned ali
who phoned ali

2 Likes