گرامر cleft sentence چیست؟

We really enjoy the music reviews on this radio station

I miss playing the violin

I find jazz hard to listen

Taylor Swift’s music leaves me cold

I’d like more than anything to see Mana in concert

We’d really like to hear some live music tonight

سلام دوست عزیز

جملات بالا به صورت زیر تبدیل میشن.
We really enjoy the music reviews on this radio station.
Cleft: It’s the music reviews on this radio station that we really enjoy.

I miss playing the violin.
Cleft: What I miss is playing the violin.

I find jazz hard to listen to.
Cleft: It’s jazz that I find hard to listen to.

Taylor Swift’s music leaves me cold.
Cleft: It’s Taylor Swift’s music that leaves me cold.

I’d like more than anything to see Mana in concert.
Cleft Sentence: What I’d like more than anything is to see Mana in concert.

We’d really like to hear some live music tonight.
Cleft: What we’d really like tonight is to hear some live music.

لینک زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

1 پسندیده

چرا بعضی هاشون با it’s و بعضی باwhatشروع میشه
مصلا مثال دومی نمیشه گفت
What we really enjoy is the review music…

تفاوتشون اینه که از it’s برای** تمرکز روی فاعل یا مفعول جمله به کار می‌ره ولی از what برای تمرکز روی یه عنصر غیر فاعل یا مفعول جمله به کار می‌ره.

از کجا بدونیم کی کدومو استفادع کنیم میشه حتی اونایی رو هم که با itگفتید یا برعکس با what رو به همدیگه تبدیل کنیم یعنی اگر جمله شما باitهست ما به جمله و cleft sentence تبدیل کنیم که باwhatیاشه؟

همون طور که گفتم، باید ببینید تمرکز جمله روی چه قسمتی هست، اگر روی فاعل یا مفعول هستش از it’s و اگه روی مفعول هستش از what استفاده کنید.