معنی count it off چیست؟

در قسمت جویی نمی تواند برقصد، معنی جمله آخر چیست؟ count it off


این تاپیک مربوط به درس «جویی نمی تواند برقصد» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «یادگیری انگلیسی با تلویزیون»، «یادگیری انگلیسی با سریال فرندز»

سلام

idiom. : to list (something) out loud. She counted off all the things she wanted to do. He counted the reasons off on his fingers.

اصطلاح. : (چیزی) را با صدای بلند فهرست کردن. او تمام کارهایی را که می خواست انجام دهد شمارش می کرد. دلایل را روی انگشتانش می شمرد.

لینک زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.
https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/count-off

1 پسندیده