تالار زبانشناس

قلم سحر آمیز

چندین بار که گوش کنین میبینین ساده اس و راحت متوجه میشین. البته اگر قبلی رو عمیق و دقیق گوش کرده باشین

1 Likes