صفت آدم ها با ويژگی مثبت

A live wire
آدم پر تحرک

A go-getter
آدم بلند پرواز و فعال

A Self-made
آدم خود ساخته

A level-headed
آدم متین و معقول

A open-minded
آدم آزاداندیش، روشنفکر

A soft-hearted
آدم دلرحم- رئوف

5 پسندیده

:pushpin:آدم کله گنده
:white_check_mark: A big shot

:pushpin:آدم زودجوش ، اجتماعی
:white_check_mark: A good mixer

:pushpin:آدم بلند پرواز
:white_check_mark: A high-flier

:pushpin:آدم سحرخیز
:white_check_mark: An early bird

3 پسندیده

1 پسندیده