تالار زبانشناس

معنی mean step sister ?

Step sister به معنی نا خواهری

1 Likes

mean هم یک معنیش بدجنس هست. که روی هم رفته میشه ناخواهری بدجنس

2 Likes