معنی front desk چیست؟

سلام معنی front desk چیست؟


این تاپیک مربوط به درس «چگونه از متصل کننده ها در زبان انگلیسی استفاده کنیم؟» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. پادکست «همین حالا انگلیسی صحبت کن!»

کلمه‌ی Front desk : reception
به معنی پذیرش یا میز پذیرش هستش.

1 پسندیده