کدامیک از جملات I am a good cook یا I am a good cooker صحیح است؟

کدامیک از جملات I am a good cook یا I am a good cooker صحیح است؟


این تاپیک مربوط به «درس سوم - من اینجام!» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «آموزش انگلیسی VOA»، دوره «آموزش انگلیسی با VOA - سطح ساده»، درس «درس ٣ - من اینجام!»

سلام دوست عزیز
کلمه‌ی cook به معنی آشپز هست ولی کلمه‌ی cooker به گاز یا اجاق اشاره داره. پس با توجه به معنی کلمات I am a good cook صحیحه.