کلماتی در متن جا انداخته شده. I have to try to catch it


این تاپیک مربوط به اپیزود «خوک در وسط» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. کارتون «کارتون پپاپیگ»، «مجموعه اول»

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: