تفاوت accompany و company چیست؟

تفاوت accompany و company چیست؟


این تاپیک مربوط به «حیوانات خدماتی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، «کتاب اول»، درس «حیوانات خدماتی»

" ## Accompany" is a verb. Ex: May I accompany you to the store?

“Company” is a noun with two meanings

  1. The motor company saw high profits. (Here, “company” means “business.”
  2. She’s smart and kind. She would make for good company on the trip. (Here, “company” means companionship.)

در Accompany" یک فعل است. مثال: آیا می توانم شما را تا فروشگاه همراهی کنم؟

کلمه‌ی «Company» اسمی است با دو معنا در

  1. شرکت موتور سود بالایی را شاهد بود. (در اینجا به معنای “تجارت” است.
  2. او باهوش و مهربان است. او در سفر همراهی خوبی خواهد داشت. (در اینجا به معنای همراهی است.)

Company is a related term of accompany.

As verbs the difference between accompany and company

is that accompany is to go with or attend as a companion or associate; to keep company with; to go along with while company is to accompany, keep company with.

As a noun company is

a team; a group of people who work together professionally.

لینک‌های زیر هم می‌تونه باتون مفید باشه.

2 پسندیده