اشتباه املایی ۲۰

English pronunciation, pronouncing words correctly, having a good accent, a nice clear accent, an American accent, or if you prefer British or Australian access. اشتباه

English pronunciation, pronouncing words correctly, having a good accent, a nice clear accent, an American accent, or if you prefer British or Australian accent. درست


این تاپیک مربوط به درس «درسنامه تفسیری» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «برنامه‌ی VIP آقای ای جی هوگ»، فصل «آرام هموار است»

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: