چند مثال از کاربرد کلمه‌ی tell به معنی دانستن

لطفاً چند مثال برای معنی دادن (دانستن )ازکلمه tell برایم بفرستید
،چطور کلمه tell در جمله معنی دانستن میدهد

سلام دوست عزیز
کلمه‌ی tell تو جملات زیر به معنی دونستن هستش.

 • She could tell from his expression that he was upset.
  (او از روی چهره‌اش می‌دونست که ناراحته.)
 • The scientists could tell that the new drug was effective.
  (دانشمندان می‌دونستن که داروی جدید موثره.)
 • The expert could tell the fake painting from the real one.
  (کارشناس می‌تونست نقاشی تقلبی رو از نقاشی واقعی تشخیص بده.)
  She could tell that I was struggling with the decision.
  (اون می‌دونست که من تو تصمیم‌گیری مشکل دارم.)
1 پسندیده