سلام اگه کسی هست قصد جدی برای تقویت مهارت اسپیکینگ داره بگه با هم همکاری داشته باشیم

سلام اگه کسی هست قصد جدی برای تقویت مهارت اسپیکینگ داره بگه با هم همکاری داشته باشیم

A post was merged into an existing topic: دنبال پارتنر زبان انگلیسی میگردی؟ اینجا آگهی کن