گرامر و معنی جمله‌ی Do not reach across someone for food چیست؟

گرامر و معنی جمله‌ی Do not reach across someone for food چیست؟


این تاپیک مربوط به «15 Track 15» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Active Skills For Reading»، «Active Skills For Reading Intro»

سلام دوست عزیز
جمله‌ی “Do not reach across someone for food” به معنی “برای غذا به کسی که جلوی شماست دست دراز نکنید” هستش.

در کل عبارت reach across someone به معنی دست دراز کردن به سمت کسی هستش.

گرامر:

 • عبارت Do not:
  فعل کمکی “do” به همراه منفی کننده “not” به معنی “نکن” هستش.

 • reach:
  فعل “reach” به معنی “رسیدن، دست دراز کردن” هستش.

 • across:
  قید “across” به معنی “از روی، از آن طرف” هستش.

 • someone:
  ضمیر “someone” به معنی “کسی” هستش.

 • for:
  حرف اضافه‌ی “for” به معنی “برای، به منظور” است.

 • food:
  اسم “food” به معنی “غذا” است.

ساختار جمله:

این جمله از نظر دستوری یک جمله امریه. جمله های امری برای صدور دستور، دادن فرمان یا نصیحت استفاده می شن.

1 پسندیده