آپاستروف s مخفف چیست؟

در جمله زیر s’ مخفف has است یا is ؟

There 's only one room
There 's just one bedroom

فقط یه اتاق داره فقط یه حمام داره


این تاپیک مربوط به «بخش اول» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تاکتیک هایی برای شنیدن»، «تاکتیک های پایه برای شنیدن»، فصل «درس شانزدهم»

در این جملات s’ مخفف is هستش.

There is …

ممنون
ممکنه بفرمایید از کجا تشخیص داده میشه؟

یعنی نمیشه فاعل There رو با has یا have آورد؟

1 پسندیده