معنی اصطلاح give oneself to چیست؟

معنی اصطلاح give oneself to در جمله‌ی زیر چیست؟

I feel like giving myself completely to something it is the best way that I can love

معنای عبارت های زیر چیست؟
Give oneself to
Give oneself up to
Give of oneself

سلام دوست عزیز
تو جمله‌ی “I feel like giving myself completely to something it is the best way that I can love” اصطلاح “give oneself to” به معنای فدا کردن خود برای چیزی، یا خود را وقف چیزی کردن هستش.

عبارت “Give oneself up to” به معنای تسلیم شدن به چیزی، خود رو تسلیم کردن، ناامید شدن یا قطع امید از چیزی هستش.

مثال‌:

  • He gave himself up to despair.
    (او خود را تسلیم ناامیدی کرد.)

عبارت “Give of oneself” به معنای وقت، انرژی، یا توجه خود رو به طور سخاوتمندانه به دیگران یا به یه هدف اختصاص دادن هستش.

مثال:

  • She always gives of herself to help others.
    (او همیشه برای کمک به دیگران فداکاری می‌کند.)

لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

1 پسندیده

ممنونم از لطفتون:heart::heart::heart::pray::pray::pray::pray::pray::pray:

1 پسندیده