تفاوت will و shall چیست؟

تفاوت مفهومی shall و will در چیست؟

در زبان انگلیسی، کلمات shall و will هر دو به عنوان افعال کمکی برای اشاره به زمان آینده استفاده می‌شن.

با این حال، استفاده از shall امروزه خیلی محدودتر از will هستش.**

کلمه‌ی Shall به طور سنتی با اول شخص مفرد (I) و اول شخص جمع (we) استفاده می‌شه. این کلمه لحنی رسمی‌تر، مودبانه‌تر، و گاها قدیمی‌تر داره.
ولی Will با همه ضمایر (I، you، he، she، it، we، you, they) استفاده می‌شه. و این کلمه لحنی غیررسمی‌تر داره.

مثال:

Shall I help you?
(من کمکت کنم؟)

We shall be there on time.
(ما سر وقت خواهیم رسید.)

You will be happy in your new job.
(شما در شغل جدیدتان خوشحال خواهید بود.)

لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.