معنی عبارت in case چیست؟

سلام
معنی عبارت in case چیست؟


این تاپیک مربوط به «پرواز با هواپیما» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره « مکالمات کاربردی انگلیسی»، فصل «زندگی روزمره»

عبارت in case به معنی «در صورتی که» هستش.

In case of emergency
ینی در شرایط اضطراری
In case of need
در صورت لزوم